Login

Personal information

Nickname

Kiko

Name

Inko Rubio zubillaga

State

Gipuzkoa

Country

España

Sports information

Dominant hand

RIGHT

PPD AB

38.32

MPR AB

5.11